Artikel 1: Defenities
1. Appartement De Kokverhoeven, gelegen in Kamperland, op de begane grond van Residence Marina aan de Uithaven, eigendom van R.W.T.H. de Kok en J.B. Verhoeven wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.
3. Overige gebruiker(s) die al dan niet samen met de huurder in de accommodatie verblijven worden aangeduid als gasten.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan verhuurder tegen betaling de accommodatie beschikbaar stelt aan huurder en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie van verhuurder waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en er geen voorwaarden van een derde platform gelden.
2. Een overeenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand op het moment dat verhuurder  of een derde partij die de accommodatie van verhuurder aanbiedt, een reserverings- of bestelbevestiging heeft verzonden.
3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle gasten van de accommodatie van verhuurder.
4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Verhuurder heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie zal altijd voor akkoord ter beschikking worden gesteld aan de huurder.

Artikel 3: Aanbod
1. Verhuurder kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige reserveringen.
3. Afbeeldingen van de accommodatie zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de accommodatie. Aan deze afbeeldingen kunnen echter geen rechten worden geleend. Verhuurder is gerechtigd de inrichting aan te passen indien zij dit nodig acht.
4. Het aanbod van verhuurder kan alleen worden gereserveerd door personen die ouder zijn dan 30 jaar. Reserveringen door personen jonger dan 30 jaar worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4: Tarieven & bepalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de gereserveerde periode, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De in het aanbod vermelde tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. In het aanbod staat de prijs per nacht vermenigvuldigd met het aantal nachten. De verplichte schoonmaakkosten en toeristenbelasting worden separaat vermeld en in rekening gebracht.
3. De prijs per nacht is inclusief opgemaakte bedden, gebruik van handdoeken, theedoeken, wasmachine en droger, huishoudelijke artikelen als basis kruiden, olie, koffie, thee, vaat- en wasmiddelen. Eventuele andere extra opties die niet bij de reservering zijn inbegrepen zoals aangegeven in het aanbod, kunnen tegen een meerprijs worden afgenomen. 
4. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling van de volledige reservering. 
5. Verhuurder factureert vooruit, via een eenmalige betaling. De reservering is pas definitief na volledige betaling.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Verhuurder heeft het recht de vergoedingen op enig moment aan te passen. Voor reeds bevestigde reserveringen blijft het afgesproken tarief van toepassing.
7. Indien de kosten van verhuurder na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen (energie, belastingen e.d.) heeft verhuurder het recht om de verhoogde prijs bij de huurder in rekening te brengen. De prijsverhoging zal maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen.
8. Van eventuele kortingen of aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bestel- en/of reserveringsbevestiging is verzonden.
9. Het is niet mogelijk om verschillende kortingen en/of aanbiedingen te combineren.
10. Indien verhuurder  en huurder zijn overeengekomen om de huurder en/of andere gasten te vervangen dan blijft huurder hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde bedrag, eventuele schade en annuleringskosten. Voor meer informatie wordt verwezen naar Artikel 7.4.
11. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, het verblijf eerder aanvangt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
12. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de huurder van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
13. Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder.
14. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Aanbiedingen
1. Van eventuele kortingen of aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bestel- en/of reserveringsbevestiging is verzonden.
2. Het is niet mogelijk om verschillende kortingen en/of aanbiedingen te combineren.
3. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor aanbiedingen en/of acties op derde platformen

Artikel 6: Informatieverstrekking
1. Huurder stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan verhuurder.
2. Huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Verhuurder zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Huurder vrijwaart verhuurder voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt huurder niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en komt de reservering hierdoor in gevaar, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van huurder.
5. Verhuurder handelt volgens de richtlijnen van de AVG en zal binnen de gestelde en vereiste termijnen de verstrekte informatie verwijderen.

Artikel 7: Huisregels
1. Op de overeengekomen dag van de aankomst kan huurder de accommodatie vanaf 15:00 uur betrekken, tenzij anders overeengekomen. Op de dag van vertrek dient huurder de accommodatie voor 11:00 uur te verlaten, tenzij anders is afgesproken. Alles afhankelijk van vervolghuurders en de schoonmaakplanning.
2. Huurder dient het havenpersoneel, omwonenden en andere huurders in Residence Marina te respecteren en te behandelen zoals huurder zelf behandeld wil worden. Huurder dient geen overlast te veroorzaken en respect voor andermans (persoonlijke) eigendommen te hebben. De haven is bedoeld voor recreatie. Agressie, in wat voor vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
3. Huisdieren zijn in de accommodatie van verhuurder niet toegestaan.
4. Openbaar dronkenschap en drugsgebruik zijn niet toegestaan.
5. Roken is in de accommodatie niet toegestaan.
6. Het is niet toegestaan om feesten te organiseren in de accommodatie.
7. Het is niet toegestaan om content van pornografische en/of seksuele aard te maken in en om de accommodatie.
8. Appartement De Kokverhoeven is geschikt voor maximaal 4 personen. Het is niet toegestaan om, op welke manier dan ook, extra slaapgelegenheid te creëren. Gasten zijn welkom, maar de maximale capaciteit voor de nacht is 4.
9. Tussen 22:00 en 08:00 respecteren wij de rust van de omwonenden en andere gebruikers van Residence Marina.
10. Het is niet toegestaan om afval te laten slingeren. Afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers.
11. Het is niet toegestaan om elektrische auto’s op te laden middels de stroomvoorziening van de accommodatie.
12. Omdat de accommodatie van verhuurder zich bevindt in de haven én in Residence Marina zijn eventuele aanvullende huisregels van toepassing. Huurder is zelf verantwoordelijk om zich van deze regels op de hoogte te stellen.
13. Indien huurder zich niet houdt aan de huisregels dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Wijziging & annulering
1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele looptijd van de reservering. Indien huurder het gebruik van de accommodatie eerder beëindigt dan de overeengekomen data heeft huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de kosten, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien de reservering wordt geannuleerd zijn mogelijk annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten zijn als volgt:
Meer dan 30 kalenderdagen voor de aankomstdatum: geen annuleringskosten
15 – 30 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 25% van de totale reservering
8 – 14 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 50% van de totale reservering
4 – 7 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 75% van de totale reservering
0 – 3 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 100% van de totale reservering
3. Indien huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum en zonder nadere kennisgeving niet gearriveerd is, wordt dit beschouwd als een annulering.
4. Huurder kan een reservering alleen overdragen aan een andere persoon indien dit schriftelijk is overeengekomen met verhuurder en na het toesturen van de benodigde gegevens van een nieuwe huurder. Ook voor aanvullende gasten geldt dat in (schriftelijk) overleg kan worden gewijzigd.
5. Verhuurder behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van reden afwijkende reserveringen, bijvoorbeeld omdat deze geen recreatief karakter hebben, te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.
6. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien deze ontbinding wordt gerechtvaardigd door het ontstaan van nieuwe of gewijzigde omstandigheden die het voortzetten van de overeenkomst onwenselijk dan wel onmogelijk maken.

Artikel 9: Overmacht
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten worden onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval de reflexwerking niet van toepassing is zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 10: Aansprakelijkheid schade
1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen.
4. Huurder en/of gasten van de accommodatie zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in de haven.
5. Huurder en/of gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van het inventaris van de accommodatie of de accommodatie zelf. Eventuele schade dient door de huurder en/of gasten onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder. Schade dient per direct te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat de schade niet ontstaan is door schuld van de huurder en/of gasten.
6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen van huurder en/of gasten in de accommodatie.
7. Indien de huurder en/of gasten overlast veroorzaken van welke aard dan ook of wangedrag vertonen dan kan verhuurder de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. Er is in ieder geval sprake van overlast indien overige gebruikers van Residence Marina of medewerkers van de haven dit als zodanig kwalificeren. De huurder heeft hierbij geen recht op restitutie van de huurprijs.
8. Huurder heeft te allen tijde een goede verzekering om schade te kunnen verhalen

Artikel 11: Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door verhuurder aan huurder ter beschikking gestelde afbeeldingen, content en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij verhuurder. Het is huurder nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt verhuurder een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen
1. Een door verhuurder aangewezen persoon heeft te allen tijde toegang tot de accommodatie bij noodgevallen of in het geval van reparaties. Indien mogelijk zal dit vooraf met de huurder worden afgestemd dan wel aangekondigd. De gegevens van deze persoon zijn ook te vinden in het appartement.
2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Verhuurder wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13: Klachten:
1. Huurder is verplicht om klachten over het aanbod en betalingen binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan verhuurder. Verhuurder reageert tenminste binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk.
2. Huurder is verplicht om klachten over het verblijf direct na het ontstaan van de klacht gemotiveerd kenbaar te maken aan verhuurder. Verhuurder streeft ernaar direct en ten minste binnen 72 uur inhoudelijk hierop te reageren.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14: Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin verhuurder is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens verhuurder en betrokken derden 12 maanden.